Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym " Morze i My".

 

TEMATYKA PRAC:

Fotografie winny ilustrować życie człowieka nad Bałtykiem – pracę, sport, odpoczynek itp. oraz morskie piękno.

Prace przyjmuje nauczyciel informatyki (sala 209,211) do 24 maja.

 

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Morze i My” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego jestZespól Szkól Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku. Adres organizatora: 80- 515 Gdańsk ul. I. Krasickiego 10

3. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów gimnazjów województwa pomorskiego i ma rangę konkursu kuratoryjnego.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 kwietnia 2017 roku i trwa do 26 maja 2017 roku. O zakwalifikowaniu prac decyduje data stempla pocztowego.

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. O wynikach Konkursu Opiekunowie Uczestników zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 2 czerwca 2017 roku.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa Morza Bałtyckiego i jego  wpływ na życie człowieka.

TEMATYKA PRAC:

Fotografie winny ilustrować życie człowieka nad Bałtykiem – pracę, sport, odpoczynek itp. oraz morskie piękno.

FOTOGRAFIE – PRZEPISY

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii.

2. Fotografie mogą być poziome i pionowe, kolorowe, czarno-białe i w sepiio wymiarach od 15 x 21 cm. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

4. Wszystkie nadesłane prace po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w ZSO nr 10 w Gdańsku.

FOTOGRAFIE – PRZYGOTOWANIE PRAC

1. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: dowolnym kodem ( godłem), opisem (tytułem) zdjęcia, oraz  datą wykonania fotografii. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Kartę zgłoszeniową należy włożyć do koperty, zakleić ją i oznaczyć tym samym kodem, co zdjęcia. Prace należy wysłać, lub przynieść na adres Organizatora. Na kopercie adresowej powinien być dopisek „Konkurs Fotograficzny”. Praca składa się z opisanych wywołanych zdjęć oraz koperty z kartą zgłoszeniową. W przedstawionych pracach oceniana będzie kompozycja zdjęcia, pomysł autora, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa i urody Morza Bałtyckiego oraz  jego  wpływ na życie człowieka.

 

NAGRODY

1. Spośród Nadesłanych Zdjęć Jury przyzna:

Grand Prix konkursu, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

2. Organizator Konkursu powołuje jury konkursu.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, przyznania miejsc równorzędnych, a także do nieprzyznania nagrody.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.