XI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Z obiektywem dookoła Polski".

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, już po raz piętnasty ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli szkół województwa pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego.

CELE KONKURSU:

-   przedstawienie na fotografii znanych lub jeszcze nieodkrytych miejsc w Polsce, ciekawych pod względem przyrodniczym lub architektonicznym (w tym budynków i przestrzeni współczesnych jak również historycznych); uchwycenie na fotografii interesujących, ważnych lub zaskakujących wydarzeń z życia mieszkańców naszego kraju oraz otaczającego ich świata przyrody, kultury, nauki i techniki, a także sztuki;

-    rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć;

-     stworzenie uczniom i nauczycielom różnych typów szkół możliwości wypowiedzi artystycznej;

-  współpraca środowiska szkolnego z instytucjami promującymi kulturę.

REGULAMIN KONKURSU:

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w czterech kategoriach:

grupa- uczniowie szkół podstawowych - klasy IV - VII,

II  grupa- młodzież gimnazjalna,

III  grupa- młodzież szkół ponadgimnazjalnych,

IV  grupa -nauczyciele wszystkich wymienionych typów szkół.

2.   Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.

3.   Format zdjęć- A4 (21x30 cm).

4.  Zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.

5.   W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie starsze niż z 2016 r.), które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych.

6.   Fotografii nie należy oprawiać.

7.   Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w drukowaną metryczkę. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:

>                              sposób ekspozycji (góra/dół),

>                              imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,

>                             tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,

>                              nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu

>                              adres e-mail uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.

8.   Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

9.    Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

10.   Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście na adres organizatora z dopiskiem: XI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Z obiektywem dookoła Polski".

11.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie przesyłki.

12.   Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób fotografowanych na pracach podlegających ocenie konkursowej. Autorzy zdjęć dla własnego bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną zgodę na upublicznianie wizerunku osób trzecich.

13.      Organizatorzy powołują profesjonalne jury, w skład, którego wejdą trójmiejscy fotoreporterzy i artyści fotograficy.

14.   Kryteria oceny prac:

>                       interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,

>                       walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja.

15.Nagrody:

Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna równoległe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach oraz Grand Prix konkursu dla najlepszego zdjęcia. SP 34 w Gdyni przyzna dodatkowo 5 Nagród Organizatora, a jury - 10 wyróżnień. Każdy laureat otrzyma dyplom i upominek rzeczowy.

16.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez swoją macierzystą szkołę o werdykcie jury.

17.                 Wyniki        konkursu ukażą się w dniu gali konkursowej na stronie internetowej organizatora; www. sp34gdynia. pl

18.Organizator nie wysyła pocztą nagród nieodebranych przez laureatów podczas gali finałowej. Nagrody pozostają do odebrania indywidualnego w sekretariacie SP 34 w Gdyni przez miesiąc od oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nieodebrane po tym terminie przechodzą na własność organizatora i zostaną wręczone laureatom w kolejnej edycji konkursu. 19. Terminarz konkursu:

>                       październik 2017 r.- ogłoszenie konkursu,

>                       nadesłanie prac -do 18 lutego 2018 r. (zdjęcia nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w rywalizacji konkursowej),

>                       obrady jury -luty 2018 r.

>                        19 marca 2018 r. godz. 14. 00.- ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego,ul. Al. Zwycięstwa

96/98, 81-451 Gdynia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu.

2.   Zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy konkursowej oznacza przeniesienie praw autorskich dotyczących pracy konkursowej uczestnika, na rzecz organizatorów konkursu, służących wyłącznie do promocji konkursu.

3.  Organizatorzy nie zwracają i nie odsyłają zdjęć nadesłanych na konkurs.

4.  Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace konkursowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Praca uczniów SP 33 przyjmuje p. Beata Ćwiklinska (sala 209)