Pedagog szkolny

Godziny pracy 2019/2020

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Marta Koc

pedagog s.112

 

 

8.00 – 12.00

 

8.00 –  12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

 

11.30 – 16.30

 

 

7.30 – 11.30

 

 

Monika Rybsztad

pedagog s.127

 

 

7.30 – 12.00

 

 

7.30 – 12.30

 

 

7.30 – 12.30

 

 

7.30 – 11.00

 

 

12.00 – 16.30

 

 

Agnieszka Schulz

pedagog s.112

 

 

9.00 – 15.00

 

 

-------

 

11.30 - 16.30

 

------------------------

 

-------------------

 

Barbara Szymczak

psycholog s.112

 

 

10.30 – 16.30

 

 

11.30 – 16.30

 

 

-------------------

 

9.00 – 13.00

 

 

10.00 – 14.00

 

 

 

 

OFERTA ZESPOŁU POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU OSOWEJ

Formy pomocy
 
1.Praca indywidualna z uczniami skierowanymi do szczególnej opieki (monitoring sytuacji rodzinnej i postępów w nauce) 
 
2.Interwencje w sytuacjach trudności, kryzysów przeżywanych przez uczniów (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z uczniami i ich wychowawcami, zgłoszenia z policji, Sądu, zgłoszenia nauczycieli gimnazjum)
 
3.Terapia pedagogiczna – indywidualna, grupowa
 
4.Warsztaty dla zespołów klasowych (integracyjne, motywacyjne, profilaktyczne, w zakresie doradztwa zawodowego, psychoedukacyjne)  
 
5.Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)- współpraca z PPP nr 1- skierowania do poradni, monitorowanie stosowania się do zaleceń z poradni, organizacja szkoleń dla nauczycieli,pomoc nauczycielom w opracowaniu sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia 
 
6.Współpraca z  uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną i rodzicami tych uczniów 
 
7.Organizacja pomocy w nauce dla uczniów – pomoc wolontariuszy
 
8. Działania profilaktyczne
 
9.Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 
 
10. Pomoc materialna (obiady szkolne, pomoc rzeczowa, wyprawka szkolna, stypendium socjalne)
 
11.Współpraca z wychowawcami – udział w spotkaniach zespołu wychowawców, spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych, indywidualne rozmowy z nauczycielami, organizacja szkoleń.
 
12. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia – spotkania indywidualne z uczniami, rodzicami, spotkania w klasach III Gimnazjum.
 
13. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (m.in.: MOPS, Sąd, Policja, Straż Miejska, poradnie specjalistyczne).
 
14. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej 
 
 
 
 
Opiekuje się nami
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku                                                     
80-259 Gdańsk ul. Obywatelska 1. tel.58/341-87-58                                                                                        
e-mail: poradnia1gda@interia.pl