REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ ZDOLNI Z POMORZA-GDAŃSK”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ ZDOLNI Z POMORZA-GDAŃSK” Z PRZEDMIOTÓW:  BIOLOGIA - CHEMIA-KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 
Zapraszamy Uczniów  :
VII, VIII klas  szkół podstawowych 
III oddziałów  gimnazjalnych 
szkół ponadgimnajzalnych,
 
którzy pragną rozwijać swoje  zainteresowania  z obszaru przedmiotów: biologia-chemia –kompetencje  społeczne. 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w małych grupach w oparciu o autorskie programy .
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i w soboty w LCNK nr 1/III LO  w Gdańsku oraz w LCNK nr 2 /VIII LO w Gdańsku .
Zajęcia z chemii odbywają się także  w Szkole Podstawowej  89 oraz XX LO w Gdańsku. Miejsce realizacji zajęć wskazuje Komisja Rekrutacyjna.
 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny, ponieważ zajęcia finansowane są ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Europejskiego Programu Regionalnego.
Dodatkowo można skorzystać z :
programu stypendialnego
wyjazdów na obozy naukowe
spotkań akademickich na Uczelniach Wyższych 
warsztatów rozwijających kreatywność 
wielu innych form wsparcia , więcej  informacji na stronie  Urzędu Marszałkowskiego – zdolnizpomorza.pomorskie.eu.
 
CO NALEŻY ZROBIĆ , ABY ZOSTAĆ UCZESTNIEM PROJEKTU „ ZDOLNI Z POMORZA-GDAŃSK „
1. Pobrać  druki – załączniki od nr 1 do nr 8 ; ze strony ppp4.gda.pl – zakładka „ Zdolni z Pomorza” – komunikat z 12 listopada 2018 dot. rekrutacji uzupełniającej i je wypełnić . 
2. Przygotować projekt z wybranego, jednego przedmiotu, zgodnie z zał. 9 – Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych . Po przygotowaniu np. prezentacji, sprawozdania wydrukować je  w formie A4 .Wydruk należy załączyć do deklaracji . Laureaci konkursów kuratoryjnych ,  wojewódzkich i Olimpiad są zwolnieni z przygotowywania projektu ( Konkursy i Olimpiady są opisane w zał. nr 10 -  lista wymaganych osiągnięć ) 
3. Dokumenty wraz z wydrukowanym protokołem należy  złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ( recepcja jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz.  8:00-18:00 , w piątki w godz. 8:00-15:00 do 30 listopada 2018 r. 
4. W wyznaczonym terminie odbędzie się prezentacja projektów, na podstawie której odbędzie się rekrutacja do udziału w projekcie.
5. Po zakwalifikowaniu się do projektu odbędą się indywidualne badania psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , w celu wydania opinii pod kątem uczestnictwa w projekcie.
 
 
Szczegółowy opis procesu rekrutacyjnego znajduje się w : Zarządzeniu  nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego  zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu i powołania komisji rekrutacyjnej do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk „..
 
Zapraszamy !
Zespół Projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk „