Rada Rodziców

Na prośbę Rady Rodziców przedstawiamy poniższe informacje:
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW
Ustalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 3/2018/2019) składka roczna wynosi:
- 100 zł, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjalnych,
- 150 zł, jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.
W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).
Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się w wyższej kwocie (150 zł).
 
NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919
 
W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
- kwoty przeznaczone na konkretne cele - (np. Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 10 lekka teczka).
 
Wpłat na Radę Rodziców można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.
Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.
 
Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:
- pomoc materialną dla uczniów,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym,
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Do podstawowych zadań i kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
- występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
- opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku
 
Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca Iwona Karpińska
Wiceprzewodnicząca Karolina Bortkun
Skarbnik Katarzyna Biełuszko
Sekretarz Dorota Hebel
 
Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2018/2019
- Przewodniczący Rafał Gudaniec
- Członek Katarzyna Zakrzewska
- Członek Aleksandra Skiba
 
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Dorota Buchnowska (VIIC)
Bożena Kędziora (VC)
Katarzyna Biełuszko (VA/ID)
Karolina Bortkun (IIIA LO)
Dorota Hebel (VIIC)
Katarzyna Kasprowicz (ID/VB)
Jolanta Waszczuk (IIIA Gim.)
Aleksandra Skiba (IIA LO)
Anna Stiller (VIIIB)
Karolina Grudzień (IVA)
Sylwia Sawaryn (IVC/IIA LO)
Monika Mazurek (IB)
Iwona Karpińska (VIIIA)
Michał Gajewski (IC)
Jolanta Potajało (IIIH Gim.)
Tomasz Namsolleck (IIIC Gim.)
Maria Marcińczuk (IB)
 
Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
18 marca 2019 r., godz. 19.00
20 maja 2019 r., godz. 19.00
 
Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: zarząd:  rrzsonr2@poczta.fm lub
skarbnik:  rrzsonr2@poczta.fm
 
Załącznik: Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku