Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Ustalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 3/2018/2019) składka roczna wynosi:

- 100 zł, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjalnych,

- 150 zł, jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.

W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).

Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się w wyższej kwocie (150 zł).

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

W tytule przelewu należy podać:

- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,

 - kwoty przeznaczone na konkretne cele - (np. Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 10 lekka teczka).

Wpłat na Radę Rodziców  można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.

Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:

- pomoc materialną dla uczniów,

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze  szkolnym,

- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,

- nagrody dla wyróżniających się uczniów,

- ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Do podstawowych zadań i  kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,

- występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

- opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca                    Bożena Pietraszczyk-Kędziora  

Wiceprzewodnicząca             Karolina Bortkun

Skarbnik                               Dorota Buchnowska  

Sekretarz                              Dorota Hebel  

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2018/2019

- Przewodniczący                  Rafał Gudaniec

- Członek                              Katarzyna Zakrzewska

- Członek                              Aleksandra Skiba

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Dorota Buchnowska (VIIC)

Bożena Kędziora (VC)

Katarzyna Biełuszko (VA/ID)

Karolina Bortkun (IIIA LO)

Dorota Hebel (VIIC)

Katarzyna Kasprowicz (ID/VB)

Jolanta Waszczuk (IIIA Gim.)

Aleksandra Skiba (IIA LO)

Anna Stiller (VIIIB)

Karolina Grudzień (IVA)

Sylwia Sawaryn (IVC/IIA LO)

Monika Mazurek (IB)

Iwona Karpińska (VIIIA)

Michał Gajewski (IC)

Jolanta Potajało (IIIH Gim.)

Tomasz Namsolleck (IIIC Gim.)

Maria Marcińczuk (IB)

   Zaplanowany termin posiedzenia Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

20 maja 2019 r.,   godz. 19.00

Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy:  radarodzicowzso2gd@gmail.com

Załącznik: Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku