Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny w gimnazjum 2017/2018

WAŻNE DATY:

do 10.10.2017r. uczniowie klas drugich gimnazjalnych mają obowiązek stworzyć zespoły oraz wybrać realizowany przez siebie temat projektu ze szkolnego zestawu tematów. Uczniowie zgłaszają się do opiekuna i ustalają plan działań. Temat projektu zgłaszają również  wychowawcy. Uczniowie mogą zaproponować także swój temat. W zespole projektowym może pracować od 3 do 8 uczniów.

do 20.10.2017r.  – wychowawcy przygotowują ostateczne listy wybranych przez uczniów tematów,

do 20.10.2017r.  - opiekun projektu przesyła do dyrektora I wersję karty projektu

do końca marca 2018r. – realizacja i prezentacja projektu

 

Nr

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Opiekun projektu

1

Jakie napoje pić, aby zdrowo żyć?

Halina Cybula

2

Czy na pewno prawidłowo wykonujesz ćwiczenia?

Agnieszka Wiśniewska

3

Jakie są zwyczaje żywieniowe młodzieży?

Ewa Rekowska

4

Czy żywność „atomowa” jest świeża i zdrowa?

Urszula Łozowska

5

Jeść, aby żyć, czy żyć aby jeść?

Dorota Kasprzak

6

Czy zdrowe jedzenie ma znaczenie?

Wioleta Seń

7

Dlaczego kuchnia śródziemnomorska uważana jest za najzdrowszą na świecie?

Piotr Nagornik

8

Jak przygotować atrakcyjny wyjazd na Mazury?

Anna Łukasiewicz

9

Jaka jest rola stretchingu w sporcie?

Rafał Grad

10

Dlaczego osoby uprawiające rekreacyjnie sport również powinny stosować rozgrzewkę?

Magdalena Stanulewicz

11

Jakie instytucje promujące kulturę działają w Trójmieście?

Wiesława Leoniec

12

I LOVE TRICITY – co pokazać obcokrajowcom w naszym regionie?

Arleta Gierałtowska

13

Czy fantasy w kulturze to klucz do zrozumienia naszej rzeczywistości?

Joanna Wiśniewska

14

W jaki sposób kobiety wpłynęły na historię Polski?

Anna Sobczak

15

Co się stało z naszą klasą?

Robert Kras

16

Jakiej muzyki słuchamy na co dzień?

Grażyna Kowalczyk

17

Sofizmy czy sofizmaty?

Aleksandra Kiełczewska

18

W jaki sposób poezja może tłumaczyć dzieła malarstwa?

Wojciech Stronias

19

Czy wiem, co jem?

Wiesława
Lewandowska-Wiechowicz

20

Dlaczego warto brać udział w wymianie międzynarodowej?

Elżbieta
Rozmiarek-Kierzkowska

21

Jak wytresować smoka, czyli jakie pytania zadają dzieci?

Joanna Horoszkiewicz

22

Jakie parki rozrywki w Niemczech warto zwiedzić?

Agnieszka Kruk

23

Dlaczego warto pojechać do Berlina?

Elżbieta
Rozmiarek-Kierzkowska

24

Jaka jest różnorodność architektury sakralnej w Gdańsku?

Roma Kaczorowska

25

Czym wyróżnia się kuchnia kaszubska?

Michał Brodecki

26

Jak budowano dawniej, a jak budujemy dziś?

Iwona Luranc-Iskierko

  • PROJEKT EDUKACYJNY 
 • w roku szkolnym 2017/2018

   

  1. Uczniowie gimnazjum biorą udziałw realizacji projektu edukacyjnego w klasie drugiej.
  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym,planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnegoproblemu, z zastosowaniem różnorodnychmetod. Zespoły powinny liczyć od  3 do 8 uczniów.
  3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach realizacji projektu.
  4. Każdy  zespół samokształceniowy  nauczycieli  w  danym  roku szkolnym przygotuje  do dnia 1 września zestaw tematów do wyboru przez uczniów, które będą realizowane w ramach projektu.
  5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  6. Tematy projektu edukacyjnego zamieszcza się corocznie na stronie internetowej gimnazjum w pierwszym miesiącu nauki.  Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z nimi. Zespoły uczniów mogą podać inne propozycje tematów.
  7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zatwierdza Szkolny Zestaw Tematów Projektów Edukacyjnych oraz opiekunów projektów na dany rok szkolny.
  8. Uczniowie klasy drugiej do dnia 10 października mają obowiązek stworzyć zespoły oraz wybrać realizowany przez siebie temat projektu na podstawie szkolnego zestawu tematów. Temat projektu zgłaszają wychowawcy.
  9. Nauczyciel gimnazjum – opiekun projektu w danym roku szkolnym może prowadzić co najwyżej dwa projekty.
  10. Opiekun projektu przesyła dyrektorowi drogą elektroniczną dwa razy w roku kartę projektu: z listą uczniów i tematyką, celami, terminami działań -  do 20 października; kompletnie wypełnioną - najpóźniej do końca maja danego roku szkolnego
  11. Dyrektor po przesłaniu kart projektów przez opiekunów zatwierdza je oraz nadzoruje prawidłową realizację projektów edukacyjnych.
  12. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczycieli i obejmuje następujące działania:

  wybór tematu projektu edukacyjnego,

 •  

   

   

   

   

 • określenie wspólnie z uczniami celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

 •  

   

   

   

   

 • nadzorowanie realizacji zaplanowanych przez uczniów działań,

 •  

   

   

   

   

 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

 •  

   

   

   

   

 • podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

   13. Prezentacja projektu może mieć formę:

  • wystawy prac,
  • inscenizacji,
  • folderu,
  • gry dydaktycznej,
  • twórczości literackiej,
  • prezentacji multimedialnej i inne.

  14. Termin prezentacji ustala się z opiekunem, jednak musi się ona odbyć najpóźniej na miesiąc przed terminem końcoworocznej rady klasyfikacyjnej.

 •  

   

   

   

   

 • 15. Uczniowi,  który  zrealizował wszystkie  działania zawarte w punkcie 12, zalicza się wykonanie projektu.

 •  

   

   

   

   

 • 16. Uczniowi, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie realizował projektu, dyrektor wyznacza projekt zastępczy realizowany pod opieką pedagoga lub psychologa.

 •  

   

   

   

   

 • 17. Uczeń, który nie zrealizował projektu w klasie drugiej jest zobowiązany do jego realizacji w klasie trzeciej.

 •  

   

   

   

   

 • 18. Uczniowi, który brał udział w realizacji projektu w klasie pierwszej gimnazjum i spełnił wszystkie wymagania zawarte w punkcie 12 dyrektor zalicza projekt.

 •  

   

   

   

   

 • 19. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 •  

   

   

   

   

 • 20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

   

 •