Stołówka


Opłata za obiady za m-c październik wynosi:

22 X 3,50 = 77,00

Termin wpłat na konto do dnia 28.09.2017.

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.


 

Jak zapisać się na obiady od 11 września 2017

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły  lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce(dwustronnie).

Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć do 31 sierpnia 2017 r.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Dokonać opłaty za kartę obiadową w wysokości 6,00 zł.-dotyczy tylko nowych osób. Osoby , które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie kupują kolejnej.

3. Dokonać opłaty za obiady za wrzesień przelewem na konto szkoły od 4 do 8 września

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy, mogą zostać uznanie jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. W późniejszych przelewach, za następne miesiące prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która  podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych  wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia

Koszt 1 obiadu dla ucznia 3,50

We wrześniu koszt obiadów dla ucznia to 15 x 3,50= 52,50

Opłat za obiady można dokonywać:

                        - Przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły ( w tytule przelewu należy  podać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę , miesiąc

Nr konta do przelewów za obiady 69 1240 1268 1111 0010 3849 2533

 

Opłata za karty obiadowe w wysokości 6,00 w terminie do 31 sierpnia

Nr konta do przelewu za kartę obiadową 05 1240 1268 1111 0010 3849 3006

Po wpłynięciu opłaty za karę obiadową, karty zostaną zamówione i wydane uczniom.

Wpłat gotówką na konto bankowe szkoły bez opłat i prowizji można dokonać w placówkach

Banku PEKAO S.A. ( w tytule wpłat należy podać imię i nazwisko ucznia klasę, szkołę, miesiąc).

Nr konta do wpłat za obiady: 69 1240 1268 1111 0010 3849 2533

                          

Obiady wydawane są w godzinach przerw obiadowych

Przerwy obiadowe wg. Załącznika nr 2 do Regulaminy korzystania ze stołówki

 

Odpisy obiadowe można zgłaszać do godz. 9.00 osobiście u intendenta tel. 58-340-75-69 lub e-mailem na adres gim33@gim33.gdansk.pl

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przed dokonaniem płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z intendentem w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

 

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin stołówki szkolnej (pdf)

Rezygnacja z obiadu (pdf)

Umowa (pdf)

Zarządzenie Dyrektora

Zał_2_przerwy obiadowe.pdf


przerwy obiadowe obowiązujące od 2.10.2017r.:
 
11:30 - 11:50 - klasy 7SP oraz klasy LO
12:15 - 12:35 - klasy 4SP  oraz klasy 0
12:35 - 12:55 - klasy 2GIM
13:20 - 13:40 - klasy 1 SP

 

13:40 - 13:55 - klasy 3 GIM

 

PRZERWY OBIADOWE

 

11.30 – 11.50     klasy VII oraz LO

12.15 – 12.35     klasy IV

12.35 -  12.55    klasy II Gim

13.40 – 13.55     klasy III Gim

 

12.15 – 12.35     klasy 0, I

13.20 – 13.40     klasy 0, I