Testy/egzaminy

2017/2018

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018

18 kwietnia 2017 (środa) – część humanistyczna
godz. 9:00 – historia i wiedza o społeczeństwie
godz. 11:00 – język polski

 

19 kwietnia 2017 (czwartek) – część matematyczno - przyrodnicza
godz. 9:00 – przedmioty przyrodnicze (fiz, geo, chem, biol)
godz. 11:00 – matematyka

 

20 kwietnia 2017 (piątek) – część języków obcych
godz. 9:00 – język obcy poziom podstawowy
godz. 11:00 – język obcy poziom rozszerzonyPrzygotowanie do egzaminu:

 

MATEMATYKA:

—  systematycznie odrabiać prace domowe, czyli regularnie trenować umiejętności matematyczne,

—  rozwiązywać testy gimnazjalne z różnych źródeł – zwłaszcza te zamieszczane na stronie oke.gda.pl, czyli trenować umiejętności związane z technikami rozwiązywania zadań testowych,

—  systematycznie liczyć pisemnie (unikać stosowania kalkulatora), czyli trenować podstawowe umiejętności rachunkowe,

—  bardzo sumiennie uczestniczyć w lekcji, na której  nauczyciel matematyki przeanalizuje zadania z testu próbnego, aby odkryć swoje „matematyczne słabe strony” i pracować nad wyrównaniem ewentualnych braków w wiadomościach lub umiejętnościach matematycznych.

 

CZĘŚĆ PRZYRODNICZA

—  Aktywnie uczestniczyć w lekcji.

—  Odrabiać prace domowe.

—  Przygotowywać się do sprawdzianów.

—  Uzupełniać braki na zajęciach wyrównawczych (poniedziałek 7.10).

—  Rozwiązywać testy ze zbioru zadań z repetytorium.

—  Rozwiązywać testy sprawdzające z podręczników chemii.

 

HISTORIA WIEDZA  O SPOŁECZEŃSTWIE

—  umiejętność czytania ze zrozumieniem

—  umiejętność analizy tekstu źródłowego, mapy, diagramu, wykresu

—  znajomość materiału z obu przedmiotów

—  chronologia wydarzeń (znajomość podstawowych dat)

 

JĘZYKI OBCE

POZIOM PODSTAWOWY

—  Uważne czytanie pytań przed przystąpieniem do realizacji zadania;

—  Zwracanie uwagi na kontekst wypowiedzi, a nie pojedyncze słówka;- Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania w tekstach źródłowych i podkreślanie w nich słów kluczy;

—  Przy wstawianiu brakujących wyrazów w tekście określanie, jaka część mowy będzie pasować w zdaniu.

POZIOM ROZSZERZONY (zadania otwarte)

—  Zwracanie uwagi na poprawność ortograficzną przy uzupełnianiu luk i konieczność zmieniania formy wyrażeń;

—  Dokładna realizacja wszystkich elementów polecenia w liście;  

—  Rozwijanie wymaganych informacji, tak aby każda 'kropka' zawierała 2 różne argumenty;

—  Zwracanie uwagi na czasy gramatyczne przy opisywaniu zdarzeń i używanie dokładnych określeń odnoszących się do czasu (yesterday, last week…);

—  Stosowanie różnorodnych zagadnień leksykalno-gramatycznych.

 


 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
•    humanistycznejz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
•    matematyczno-przyrodniczejz zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
•    z języka obcego nowożytnego.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.

Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut.

Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił: ‎
•    wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka ‎polskiego)‎
•    wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki) ‎
•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)‎
•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).‎

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

 


Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 roku Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 (Informator). Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:

  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W pracy z gimnazjalistami nauczyciele mogą korzystać z:

  • przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych (przykładowe zestawy zadań)

  • zestawów zadań badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2011 r. (badanie diagnostyczne 2011)

  • zestawów zadań wykorzystanych podczas egzaminu w kwietniu 2012 r. (egzamin 2012)

  • dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Uwaga klasy III, zbliża się egzamin gimnazjalny. Centralna Komisja Egzaminacyna opracowała materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na egzaminie.

 

Click for Gdańsk, Polska Forecast