Testy/egzaminy

2018/2019

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

10 kwietnia 2019  – część humanistyczna
godz. 9:00 – historia i wiedza o społeczeństwie
godz. 11:00 – język polski

11 kwietnia 2019 – część matematyczno - przyrodnicza

godz. 9:00 – przedmioty przyrodnicze (fiz, geo, chem, biol)
godz. 11:00 – matematyka

12 kwietnia 2019  – część języków obcych

godz. 9:00 – język obcy poziom podstawowy
godz. 11:00 – język obcy poziom rozszerzonyPrzygotowanie do egzaminu:

 

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

język polski - 15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

matematyka - 16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

 


Przygotowanie do egzaminu:

MATEMATYKA:

—  systematycznie odrabiać prace domowe, czyli regularnie trenować umiejętności matematyczne,

—  rozwiązywać testy gimnazjalne z różnych źródeł – zwłaszcza te zamieszczane na stronie oke.gda.pl, czyli trenować umiejętności związane z technikami rozwiązywania zadań testowych,

—  systematycznie liczyć pisemnie (unikać stosowania kalkulatora), czyli trenować podstawowe umiejętności rachunkowe,

—  bardzo sumiennie uczestniczyć w lekcji, na której  nauczyciel matematyki przeanalizuje zadania z testu próbnego, aby odkryć swoje „matematyczne słabe strony” i pracować nad wyrównaniem ewentualnych braków w wiadomościach lub umiejętnościach matematycznych.

 

CZĘŚĆ PRZYRODNICZA

—  Aktywnie uczestniczyć w lekcji.

—  Odrabiać prace domowe.

—  Przygotowywać się do sprawdzianów.

—  Uzupełniać braki na zajęciach wyrównawczych (poniedziałek 7.10).

—  Rozwiązywać testy ze zbioru zadań z repetytorium.

—  Rozwiązywać testy sprawdzające z podręczników chemii.

 

HISTORIA WIEDZA  O SPOŁECZEŃSTWIE

—  umiejętność czytania ze zrozumieniem

—  umiejętność analizy tekstu źródłowego, mapy, diagramu, wykresu

—  znajomość materiału z obu przedmiotów

—  chronologia wydarzeń (znajomość podstawowych dat)

 

JĘZYKI OBCE

POZIOM PODSTAWOWY

—  Uważne czytanie pytań przed przystąpieniem do realizacji zadania;

—  Zwracanie uwagi na kontekst wypowiedzi, a nie pojedyncze słówka;- Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania w tekstach źródłowych i podkreślanie w nich słów kluczy;

—  Przy wstawianiu brakujących wyrazów w tekście określanie, jaka część mowy będzie pasować w zdaniu.

POZIOM ROZSZERZONY (zadania otwarte)

—  Zwracanie uwagi na poprawność ortograficzną przy uzupełnianiu luk i konieczność zmieniania formy wyrażeń;

—  Dokładna realizacja wszystkich elementów polecenia w liście;  

—  Rozwijanie wymaganych informacji, tak aby każda 'kropka' zawierała 2 różne argumenty;

—  Zwracanie uwagi na czasy gramatyczne przy opisywaniu zdarzeń i używanie dokładnych określeń odnoszących się do czasu (yesterday, last week…);

—  Stosowanie różnorodnych zagadnień leksykalno-gramatycznych.

 


 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
•    humanistycznejz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
•    matematyczno-przyrodniczejz zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
•    z języka obcego nowożytnego.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.

Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut.

Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił: ‎
•    wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka ‎polskiego)‎
•    wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki) ‎
•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)‎
•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).‎

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

 


Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 roku Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 (Informator). Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:

  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W pracy z gimnazjalistami nauczyciele mogą korzystać z:

  • przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych (przykładowe zestawy zadań)

  • zestawów zadań badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2011 r. (badanie diagnostyczne 2011)

  • zestawów zadań wykorzystanych podczas egzaminu w kwietniu 2012 r. (egzamin 2012)

  • dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Uwaga klasy III, zbliża się egzamin gimnazjalny. Centralna Komisja Egzaminacyna opracowała materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na egzaminie.